Administratorzy: Daniel Szarpak & Odl Krzysztof
WITAMY NA STRONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ

   
 
  Z kart historii

Historia Gimnazjum


 

MOJA MAŁA OJCZYZNA – WOLA UHRUSKA

 

Gmina Wola Uhruska położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego i południowo – wschodniej części powiatu włodawskiego.

Usytuowana jest w dolinie nieuregulowanej rzeki Bug, która stanowi granicę Polski i Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią. Nad doliną góruje wyżynny cypel Pagórków Chełmskich- Łuk Uhruski, z którego rozciąga się malowniczy krajobraz, meandrujące koryto rzeki oraz usiane kwiatami łąki. Ten piękny pejzaż można podziwiać z wieży widokowej na wzgórzu Pomnik.

Nadbużańskie tereny zachowały swoje naturalne środowisko, dzięki temu kryją w sobie cenne skarby przyrody i architektury. Północna część gminy położona w obrębie Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej należy do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

W sercu tej pięknej miejscowości powstało nowoczesne gimnazjum, otoczone pachnącymi świerkami i starymi, szumiącymi sosnami.

Szkoła to miejsce, gdzie młody człowiek rozpoczyna swoją tajemniczą wędrówkę. Zdobywa wiedzę, rozwija swoje umiejętności, uczy się szacunku do drugiego człowieka, uwrażliwia na piękno, rozwija swoje horyzonty myślowe. To tu przeżywa pierwsze rozterki, miłości, nawiązuje prawdziwe przyjaźnie…

 

 

POWSTAWANIE GIMNAZJUM W WOLI UHRUSKIEJ

 

1. Etapy powstawania naszego gimnazjum.

 

Budowa pięknego, nowoczesnego budynku gimnazjum w Woli Uhruskiej trwała sześć lat. Była to bardzo ważna inwestycja zarówno dla władz naszej gminy, jak i jej mieszkańców. Przedsięwzięcie to wymagało dużych starań ze strony wielu osób. Dzięki temu możemy uczyć się i pracować w bardzo dobrych warunkach.

 

Pierwsze przygotowania do budowy gimnazjum miały miejsce w 1999 roku. Dokonano analizy wykonalności inwestycji i podjęto decyzję o budowie szkoły. Konsultowano się z rodzicami uczniów, nauczycielami, radnymi i sołtysami. Wybrano lokalizację inwestycji oraz uczyniono prace przygotowawcze do budowy.

 

W roku 2000 wykonano projekt techniczny szkoły. Wykonawcą projektu była: Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych „IWESTPROJEKT” z Chełma (Prezes: inż. Tadeusz Sabarański. Projektant architektury: inż. arch. Marek Zajdek).

Według wstępnego kosztorysu koszty budowy miały wynosić 3 719 220,44 PLN.

 

29 maja 2000 roku ogłoszono przetarg, w którym miał być wyłoniony wykonawca inwestycji. Do przetargu przystąpiło i złożyło oferty 5 firm budowlanych. Zwyciężyła firma

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego z Chełma. Umowę podpisano

31 lipca 2000 roku. Odbył się także przetarg, w którym miał być wyłoniony Inspektor Nadzoru. Przetarg wygrało: Biuro Nieruchomości i Usług Technicznych „Jacek” z Chełma. Inspektorzy Nadzoru to: Krystyna Malinowska, Zdzisław Malinowski, Witold Janiuk, Jan Nadolski. W roku 2000 miały miejsce także roboty budowlane stanu zerowego, których wykonawcą była firma wyłoniona z przetargu (Prezes przedsiębiorstwa: Ryszard Borowski, Kierownik Budowy: śp. Tadeusz Goleń, Robert Kozak). Nakłady finansowe na budowę obiektu w 2000 r. wyniosły 242 026 PLN.

 

Rok 2001 to również prace budowlane stanu zerowego. Nakłady finansowe w tym okresie wyniosły 674 935 PLN.

W roku 2002 trwały prace budowlane stanu surowego. Wykonawcą było nadal Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego z Chełma. Nakłady finansowe na budowę gimnazjum w tym roku to 633 788 PLN.

 

W 2003 roku trwały prace stanu częściowo wykończeniowego otwartego.

Wykonaniem tynków wewnętrznych, posadzek oraz rynien i rur spustowych zajęło się Przedsiębiorstwo Usługowo - Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej (Prezes: Józef Sieradzki, Kierownik Budowy: Jacek Osmoła). W 2003 r. nakłady finansowe wyniosły 122 575 PLN. Przy tych pracach zatrudniono około 20 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych.

 

W 2004 roku miało miejsce projektowanie systemu ogrzewania opartego na pompach ciepła i kolektorach słonecznych (wykonawca: Ciepłownictwo Projektowanie i Doradztwo Techniczne z Poznania, Włodzimierz Sitek, Stanisław Budzyński). Wierceniem czterech odwiertów hydrologicznych do poboru i zrzutu wody dla potrzeb pomp ciepła zajął się Zakład Robót Studziennych „FRAJNT” z Lublina (Kierownik robót: Adam Frant, nadzór inwestorski: mgr inż. Janusz Rybicki). W 2004 r. nakłady finansowe na budowę wyniosły

140 036 PLN.

 

W 2005 roku zajęto się budową i pracami wykończeniowymi części turystycznej budynku (Wykonawca: Firma Usługowo - Handlowa HANDBUD Pana Wiesława Blicharskiego, Kierownik Budowy: Wiesław Blicharski, Andrzej Szalewicz). Nakłady finansowe w 2005 roku to 1 229 678 PLN.

 

W roku 2006 miała miejsce budowa sytemu ogrzewania opartego na pompach ciepła i kolektorach słonecznych (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe RAPID Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, Prezes Zarządu: Jerzy Rychliński, Kierownik Budowy: Leszek Bomba, Andrzej Karczmarz, Nadzór autorski: Włodzimierz Sitek, Stanisław Budzyński), prace wykończeniowe i budowa ogrodzenia (wykonawca: „PERFECT” Sp. z o.o. z Chełma, Prezes: Zbigniew Piebiak, Kierownik Budowy: Marian Malinowski), a także wyposażenie w podstawowy sprzęt szkolny (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FARTA” z Żabna, właściciel: Paweł Wiesław Podstawski). Obsługa Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, rodzice uczniów Gimnazjum, osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych zajęli się montażem wyposażenia szkolnego, ustawianiem wyposażenia, pracami porządkowymi wewnątrz budynku i wokół niego.

Budowa szkoły pochłonęła łącznie 4 477 103 PLN.

 

 

2. Uroczyste otwarcie gimnazjum w Woli Uhruskiej.

 

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej miała miejsce 30 października 2006 roku.

Otwarcie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą celebrował Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Gość został powitany przez uczniów, dyrekcję i rodziców ciepłym słowem i kwiatami. Po wyjściu z kościoła uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zgromadzili się przed budynkiem gimnazjum. Tam nastąpiło powitanie przybyłych gości.

Na uroczystości obecni byli m.in.: Barbara Ostrowska – Dyrektor Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lubinie, Krzysztof Kardas – Z-ca Dyrektora Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krystyna Sawicka – starszy wizytator Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Arlena Krawczuk – Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego we Włodawie, Ppłk Andrzej Podhorodecki - Komendant Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, Wacław Cichosz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prof. dr hab. Feliks Czyżewski – Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, a także projektanci budynku gimnazjum, delegacje zaprzyjaźnionych szkół z Ukrainy, władze gminy.

Potem zgodnie z planem nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Dokonali tego: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik – Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej,

Jolanta Misiak –Wicekurator Oświaty w Lublinie,

Edward Łągwa – Starosta Włodawski,

Roman Łukasiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska IV Kadencji,

Jan Łukasik – Wójt Gminy Wola Uhruska,

Mirosław Konieczny – Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.

Wszyscy zebrani weszli do budynku, który został poświęcony przez księdza biskupa. Następnie gimnazjaliści wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich klas. W każdej z sal lekcyjnych zawieszono krzyż.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przez wójta gminy pana Jana Łukasika sześcioletniej historii powstawania budynku i przekazanie go panu dyrektorowi oraz całej społeczności szkolnej. Później odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Zebrani wysłuchali uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów. Kilka słów na temat szkoły i uroczystości powiedzieli także goście.

 

Bez wątpienia był to bardzo ważny i wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły, a także gminy. Po kilku latach budowy i starań mogliśmy wreszcie podziwiać piękny,

okazały budynek, którego oddano do użytku, wpłynęło na poprawę warunków do nauki i pracy. Nowa szkoła to także nowe wyzwania, zachęta do jeszcze lepszego wypełniania swoich codziennych obowiązków.

 

JAN PAWEŁ II – NASZ PATRON

 

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was

 nie wymagali”

 

 

 

Nasze gimnazjum nosi imię Jana Pawła II. Zanim jednak mogliśmy cieszyć się tym zaszczytem, musieliśmy przejść drogę prowadzącą od pomysłu do realizacji celu, jakim było zdobycie Jego imienia.

 

 

  1. Dlaczego Jan Paweł II?

 

Jan Paweł II był osobą niezwykłą. Zwierzchnik Kościoła katolickiego, następca świętego Piotra, a jednocześnie ojciec i przyjaciel każdego człowieka. Nauczał tłumy, głosił potrzebę tolerancji, pokoju, pomocy słabszym i cierpiącym. Upominał się o szacunek dla życia ludzkiego. Całym swoim życiem świadczył o Chrystusie, był jak dobry pasterz. Kochał dzieci i młodzież. Uważał, że to właśnie do nich należy przyszłość świata, w nich pokładał swe nadzieje. Czyż można sobie wyobrazić lepszego patrona dla naszego gimnazjum? Szkoła to przecież miejsce, gdzie nie tylko zdobywamy tak potrzebną w życiu wiedzę, ale także miejsce, gdzie uczymy się życia i ważnych życiowych zasad, kontaktów z innymi, tu rozwijamy swoje talenty, zainteresowania, podejmujemy pierwsze znaczące decyzje. Postać naszego patrona jest dla nas wzorem i natchnieniem, aby jeszcze lepiej pełnić swoje codzienne obowiązki, kształtować swój charakter.

Tak wspaniały patron to nowe wymagania i zobowiązania, jakie otwierają się przed osobami związanymi z naszym gimnazjum. Musimy przecież pielęgnować naukę, pozostawioną przez Ojca Świętego i wcielać ją w życie. To wszystko, co od niego otrzymaliśmy, powinno być wskazówką w życiu każdego człowieka, szczególnie młodego, który dopiero rozpoczyna wędrówkę po tym pełnym pułapek i zakrętów świecie.

 

 

 

  1. Zdobywanie imienia Jana Pawła II przez gimnazjum w Woli Uhruskiej.

 

Zanim nasza szkoła rozpoczęła działania dotyczące nadania imienia, zapytano o opinię w sprawie Jana Pawła II jako patrona naszej szkoły uczniów oraz Radę Pedagogiczną. Wyniki głosowania jednoznacznie pokazały, że społeczność szkolna wyraża aprobatę dla tej idei. Rozpoczęły się stopniowe przygotowania. Wszystkim bardzo zależało na tym, aby pokazać, że nasza szkoła zasługuje na imię Wielkiego Polaka.

Na początku 2004 roku oficjalnie powołano komitet organizacyjny do spraw nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Woli Uhruskiej, którego przewodniczącą została pani Lucyna Raczyńska. Komitet ten opracował harmonogram działań poprzedzających to ważne wydarzenie. Kolejnym bardzo istotnym krokiem było skierowanie wniosku do Kurii Siedleckiej, a następnie do Watykanu. Stworzono także stronę internetową pod hasłem:

„Zdobywamy imię Jana Pawła II”. Nawiązano współpracę z „ Rodziną Szkół im. Jana Pawła II ”, której celem była wymiana doświadczeń i uwag na temat Patrona.

Istotnym elementem działań było lepsze poznanie postaci i nauki Ojca Świętego przez młodzież naszego gimnazjum. Uczniowie mogli korzystać ze wzbogaconego księgozbioru bibliotecznego, wideoteki szkolnej, Internetu. Organizowano różne konkursy dotyczące osoby Jana Pawła II, zarówno literackie jak i plastyczne. Odwiedzaliśmy także miejsca związane
z życiem Papieża. Odbyły się wycieczki „Śladami Ojca Świętego w Tatry, do Wadowic, Krakowa i Zakopanego. Nie zabrakło również gazetek ściennych, w których pokazane były materiały dotyczące życia i działalności Papieża. Założona została „Kronika Patrona”,

a wśród uczniów rozpisano konkurs na hymn szkoły. Z okazji różnych rocznic, na cześć naszego Wielkiego Rodaka, odbywały się też liczne akademie i montaże słowno-muzyczne.

Uczniowie recytowali i śpiewali, pogłębiając tym samym swą wiedzę o Patronie i przekazując ją innym. Społeczność szkolna uczestniczyła we Mszach Świętych po śmierci Ojca Świętego oraz w intencji jego beatyfikacji. Odbyły się wyjazdy do kina, między innymi na film
„Jan Paweł II”.

Jak widać przez cały czas staraliśmy się jak najlepiej przygotować do przyjęcia przez naszą szkołę imienia wybitnego Polaka.

 

 

  1. Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Woli Uhruskiej.

 

Ten wyczekiwany przez wszystkich moment nadszedł 27 września 2007 roku.

Wtedy to odbyło się uroczyste nadania imienia. Był to bardzo ważny, a może nawet najważniejszy, dzień w historii naszej szkoły.

Tego dnia nie było zajęć lekcyjnych, wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w galowych strojach. Już od rana czuć było wyjątkową atmosferę tego święta…

 

O godzinie 845 nastąpił uporządkowany przemarsz spod budynku gimnazjum
do kościoła.

 

Uroczysta Msza Święta w kościele p. w. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej rozpoczęła się o godzinie 900. W trakcie Mszy Św., celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Tomasika, miało miejsce poświęcenie sztandaru szkoły.

 

 

Następnie zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele pod eskortą policji i straży granicznej przemieścili się na plac przed budynkiem gimnazjum. Tam nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych gości na uroczystości przyjęcia sztandaru, ślubowania klas pierwszych oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej.

 

Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole m. in.:

 

Księdza Biskupa Henryka Tomasika,

Panią Beatę Mazurek - posłankę na Sejm RP,

Pana Wojciecha Żukowskiego - Wojewodę Lubelskiego,

Pana Jarosława Zdrojkowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego,

Panią Ewę Panasiuk - Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego,

Pana Marka Błaszczaka - Lubelskiego Kuratora Oświaty,

Pana Krzysztofa Kardasa –Z-cę Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Chełmie,

Panią Krystynę Sawicką – Wizytatora Kuratorium Oświaty Delegatura w Chełmie,

Pana Tadeusza Rudko - Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,

Pana Adama Kloca - Starostę Powiatu Włodawskiego,

Pana prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego - Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie,

Pana Piotra Kowalczyka - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie,

Pana Grzegorza Raniewicza – Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

Pana Krzysztofa Grabczuka – przedstawiciela Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego,

Towarzyszyły nam ponadto poczty sztandarowe innych szkół oraz poczet AK.

 

Na początku nastąpiło symboliczne zasadzenie roślin, którym przyporządkowano wartości znane z nauczania Jana Pawła II. Oto cytaty z tekstów Ojca Świętego i wartości ich dotyczące:

 

Wiara:

Ostatnie słowo wiary, które wychodzi naprzeciw konieczności mijania.”

 

Patriotyzm:

Tęsknotą się zejdziem z ziemią – my, z niej wyrosłe topole.”

 

Rodzina:

Syn – to znaczy ojcostwo i macierzyństwo.”

 

Praca:

Może naprzód kształtuje się myśl, może naprzód rodzi się znój.”

 

Szacunek:

Strumień mocy niech przenika słabość.”

 

Tolerancja:

Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.”

 

Tradycja:

Przedwieczne słowo jest jakby progiem, za którym żyjemy, poruszamy się

i jesteśmy.”

 

Mądrość:

Ty, który wszystko przenikasz – wskaż! On wskaże…”

 

Miłość:

Prawdziwa miłość nie jest mglistym uczuciem… Jest wewnętrzną postawą, ogarniającą całe jestestwo człowieka”.

 

Etyka:

Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”.

 

Nauka:

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.”

 

Przyjaźń:

Urok młodości – to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja.”

 

Przyroda:

Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą,

bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji.”

 

Sprawiedliwość:

On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu.”

 

Kultura:

Rzeczy nie są śmiercią osób, człowiekowi pozostaje nieśmiertelność rzeczy.”

 

Wolność:

Tego, co się w was zaczęło, czy potraficie nie popsuć, czy będziecie zawsze

oddzielać dobro od zła?”

 

Człowiek:

Człowiek przychodzi na świat, rośnie, dojrzewa, odkrywa swoje powołanie i rozwija

swoją osobowość.”

 

 

Po zasadzeniu drzewek nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i wystąpienie powitalne wójta gminy pana Jana Łukasika. Nie mogło także zabraknąć przedstawienia sylwetki Patrona. Później natomiast mieliśmy przyjemność wysłuchać przemówienia Pani Lucyny Raczyńskiej – koordynatora do spraw nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Zebrani poznali kilka faktów z powstawania i życia szkoły oraz proces ubiegania się o tak zaszczytne imię.

Pan Marek Kuszneruk Przewodniczący Rady Gminy odczytał i przekazał na ręce Pana Dyrektora Mirosława Koniecznego uchwałę Rady Gminy Wola Uhruska nadającej Gimnazjum imię Jana Pawła II.

Odczytano także pismo Jego Ekscelencji Księdza Biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego.

Potem nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru szkoły oraz uroczyste jego przekazanie przez przewodniczącą Pady Rodziców Panią Lucynę Dubij dyrektorowi gimnazjum. Następnie sztandar przekazano uczniom jako symbol wartości, w imię, których zawsze powinni postępować.

Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych gimnazjum. Uczniowie ślubowali być wiernymi nauce naszego Patrona, dbać o godność i honor szkoły, zawsze poszukiwać dobra, piękna i prawdy, szanować symbole szkoły i kraju, być wiernymi wartościom narodowym.

Uroczystym momentem było odsłonięcie i poświęcenie przez księdza biskupa pamiątkowej tablicy upamiętniającej ten szczególny dzień.

Później kilka słów do zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli powiedzieli zaproszeni goście. Wyrazili oni swoją radość z faktu, iż nasza szkoła nosi od tej chwili zaszczytne imię Jana Pawła II, a oprócz tego podkreślali wartość głoszonej przez Papieża nauki, która zawsze powinna towarzyszyć nam w życiu.

Uroczystości kończył piękny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły poświęcony Patronowi.

Ten dzień bez wątpienia zapisze się w karty historii naszej szkoły i gminy.

Najważniejsze jest jednak to, że od tej chwili każdy z nas jest jeszcze bardziej związany z osobą Jana Pawła II oraz miejscem swojej nauki i pracy. Wszystkim zależy, aby jego przesłanie towarzyszyło nam nie tylko przy tak ważnych uroczystościach, lecz także na co dzień.

 

 

 

SYMBOLE NASZEJ SZKOŁY

 

 

 

Przed szkołą nowe wyzwania, których celem będzie pielęgnowanie wspaniałego dziedzictwa pozostawionego nam przez Papieża Rodaka

Sztandar, hymn i logo szkoły związane z tym Wielkim Człowiekiem stały się naszymi symbolami.

 

Sztandar

 

Sztandar szkoły został ufundowany przez społeczność szkolną, Radę Rodziców, wójta gminy oraz darczyńców. Wśród nich należy wymienić: Bank Spółdzielczy Leśniowice o/ Wola Uhruska, Koło Łowieckie Nr 86 „Szpak”, Kazek- Kazimierz Konopko, Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku Akademii Rolniczej w Lublinie.

 

Sztandar został wykonany przez panią Kazimierę Walińską z Zakładu Haftu Artystycznego w Lublinie.

 

Hymn szkoły

1.Jak jasność tak On

Oświetla drogę nam,

By każdy z nas wiedział

Gdzie znaleźć swoje „Ja”

By każdy sobą był

Postawą godną lśnił

By młodzież ta zwana

Pokoleniem JPII

W sile jego i mowy

Nosiła dobroć

I ogrom pomocy

 

Ref. On wzorem naszym jest

Przez serce nasze miłość chce nieść

Ludziom co świadkowi -

Jego dzieła pragną być

2. Przez tyle długich lat

Miłością darzył nas

Połączył cały świat

I ludzi wszystkich raz

By, żyli zgodnie wciąż

I radość nieśli mu

By młodzież ta zwana

Pokolenie JPII

W sile Jego i mocy

Niosła dobroć

I ogrom Pomocy

 

Ref. On wzorem naszym jest

Przez serce nasze miłość chce nieść

Ludziom co świadkowi -

Jego dzieła pragną być

 

Słowa: Marlena Majówka

Muzyka: Sławomir Trus

 

 

Logo szkoły

 

Projekt wykonał pan Marek Kaszczuk

 

 

INNE SYMBOLE

 

Tablica pamiątkowa,

 

Przy głównym wejściu do budynku szkoły znajduje się tablica upamiętniająca dzień

27 września 2007 roku, czyli nadania naszemu gimnazjum imienia Jana Pawła II. Tablicę wykonał p. Jarosław Bogunki z Artystycznej Pracowni Rzeźbiarskiej w Poznaniu. Obok wizerunku Patrona zamieszczone jest na niej przesłanie.

Do Was, młodych, należy przyszłość,

Do Was należy odpowiedzialność za to,

co kiedyś stanie się teraźniejszością
wraz z Wami…”

 

Jan Paweł II „List do Młodych, 1985r.”

 

Fundatorami tablicy byli nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół
oraz sklepiki uczniowskie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ogródek Papieski

 

Ogródek Papieski powstał w otoczeniu szkoły. Miejsce to upamiętnia uroczystość nadania imienia Jana Pawła II naszemu gimnazjum.

Rosnące tam rośliny symbolizują wartości, jakie pozostawił nam do pielęgnowania nasz Patron.

 

W auli, która jest sercem gimnazjum, znajduje się rzeźba naszego Patrona oraz galeria obrazów, wśród której wyróżnia się portret Jana Pawła II.

 

Z ŻYCIA SZKOŁY…

 

Szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci zdobywają wykształcenie, uczą się życia
i dzięki temu mogą realizować swe plany w przyszłości. Wiemy, że wykształcenie jest najlepszą inwestycją, szczególnie w obecnych, trudnych czasach.

Nasze gimnazjum, noszące imię orędownika praw człowieka i godności ludzkiej jednoczy nas wszystkich z miejscem pracy i nauki, a postać Jana Pawła II jest dla nas oparciem i natchnieniem w podejmowaniu trudnych wyzwań.

 

 

1. WAŻNE DOKUMENTY

 

Gimnazjum powstało w roku szkolnym 1999/2000 w wyniku reformy systemu oświaty. Wtedy wszyscy nauczyciele podjęli się tworzenia „nowej szkoły”. Wierzyliśmy, że potrafimy temu sprostać. Naszym zadaniem było stworzenie możliwości sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia i kierowaliśmy się tym przy tworzeniu poniższych dokumentów.

 

Statut Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej został nadany uchwałą Nr VI/31/99
Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 31 marca 1999 roku a następnie znowelizowany
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z mocą obowiązywania od 01.09.2003 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Rada Gminy w Woli Uhruskiej.
Jest to najważniejszy dokument szkoły zawierający organizację szkoły, jej cele, zadania nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów.

 

Program Wychowawczy Szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej został wprowadzony do użytku 01.09.1999 roku.

 

Poznanie ukazuje człowiekowi, jaki jest obecnie,

ale również wskazuje, że jest w drodze do swej pełni,

że jest zapoczątkowany, a nie w pełni gotowy”.

 

Karol Wojtyła „Elementarz Etyczny”

 

 

Powyższe motto Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II - naszego Patrona stanowi wprowadzenie do programu wychowawczego naszej szkoły.

Tworząc główne zagadnienia programowe postawiliśmy sobie następujące pytania:

 

  1. Na kogo chcemy wychować młodego człowieka?

  2. Do jakiego życia go przygotowujemy?

  3. Na jakiej hierarchii wartości opieramy nasz system wychowawczy?

 

 

Z chwilą wejścia zmian w szkolnictwie Rada Pedagogiczna opracowała nowy Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). Został on zredagowany zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Stosowane oceny są odbiciem indywidualnego wkładu pracy, zaangażowania, wiadomości

i umiejętności zdobytych przez uczniów.

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dn. 07.09.2004, dotyczącym zmian

w dotychczasowych ocenach z zachowania uczniów opracowano nowy WSO ds. kryteriów ocen z zachowania, który uzupełniono punktowym systemem oceniania uczniów.

Strategia Rozwoju Szkoły powstała w 2000 roku, jest pracą zbiorową
Rady Pedagogicznej. Zawarta jest w niej historia i misja szkoły, sposoby rozwijania zainteresowań uczniów, osiągnięcia, sukcesy szkoły oraz inne zadania.

Dokument ten odgrywa bardzo ważną rolę w realizacji funkcji placówki oświatowej.
Jest istotnym wyznacznikiem jej kształtu organizacyjnego, jak i wychowawczego. Świadczy
o tym, że szkoła poczuwa się do odpowiedzialności za los uczniów i absolwentów.

 

„Musicie być dobrzy jak chleb, który leży na stole

i wszystkich nasyci”.

 

Jan Paweł II

 

Współczesna szkoła jest centrum edukacyjnym i wychowawczym, animatorem życia kulturalnego i lokalnym ośrodkiem, działającym charytatywnie na rzecz osób potrzebujących.

Nie ogranicza się tylko do zadań statutowych, lecz często przejmuje inicjatywę i wychodzi
do środowiska…

Godzina
 
Reklama
 
Data
 
Partnerzy
 
Gmina W okol Woli Uhruskiej.
Zajazd Gibson 9/LKS Vitrum Wola Uhruska Akademia mocnych wrażeń
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (26 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=